AWSCLI V1升级到V2方法

AWS CLI V2版本已经正式成为了稳定版本,有些特别的调用需要V2版本才可以支持,V1版本无法运行。当在一个Amazon Linux 2操作系统上,输入 aws 命令并回车之后,系统提示如下信息,则表示这是1.x版本,可以升级到2.x版本。

Note: AWS CLI version 2, the latest major version of the AWS CLI, is now stable and recommended for general use. For more information, see the AWS CLI version 2 installation instructions at: https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2.html

执行 aws –version 命令可以查看当前版本。这表示当前的版本是1.18版本,需要升级到V2。

[ec2-user@ip-172-31-200-161 ~]$ aws --version
aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/4.14.214-160.339.amzn2.x86_64 botocore/1.18.6
[ec2-user@ip-172-31-200-161 ~]$

升级过程如下。

从官网下载、解压缩、安装。

curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install

安装后没有报错信息就是安装成功。执行后返回结果如下。

[ec2-user@ip-172-31-200-161 ~]$ sudo ./aws/install
You can now run: /usr/local/bin/aws --version
[ec2-user@ip-172-31-200-161 ~]$

通过执行带全路径的命令和不带全路径的命令,都可以看到awscli已经被成功升级到了V2版本。

[ec2-user@ip-172-31-200-161 aws]$ /usr/local/bin/aws --version
aws-cli/2.1.27 Python/3.7.3 Linux/4.14.214-160.339.amzn2.x86_64 exe/x86_64.amzn.2 prompt/off
[ec2-user@ip-172-31-200-161 aws]$ aws --version
aws-cli/2.1.27 Python/3.7.3 Linux/4.14.214-160.339.amzn2.x86_64 exe/x86_64.amzn.2 prompt/off
[ec2-user@ip-172-31-200-161 aws]$

现在即可以开始使用V2版本。

注意:本升级操作,会删除原有的Access Key,需要重新配置访问授权。